Delprojekt 1

Sammandrag av resultaten av utvärderingen

Enligt utvärderingsresultaten stödjer det nationella och lokala styrsystemet för utbildningen förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. De nationella målen för undervisningen främjar att förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är enhetlig, att den lokala verksamhetskulturen utvecklas och att den mångsidiga kompetensen stärks. Resultaten visar också att läroplansgrunderna stöder den lokala verksamheten. Bäst stöder de lokala läroplanerna och årsplanerna förskoleenheterna och skolorna.

Inom den grundläggande utbildningen främjar timfördelningen inte på bästa möjliga sätt arbetet med att utveckla undervisningen. Även om den uppfattas bidra till att målen för läroämnena och årskurserna uppnås, upplevs den förståeligt nog inte främja att målen för mångsidiga kompetenser uppnås.

När det gäller beredningen och införandet av den lokala läroplanen är möjligheterna att lyckas bäst om atmosfären kännetecknas av en positiv inställning, delaktighet och samarbete mellan aktörerna. Processerna lyckas sämre om man inte överallt har reserverat tillräckligt med tid och resurser för dem. Enligt utvärderingsresultaten är det också viktigt att i framtiden fästa särskild vikt vid information och kommunikation.

Både målen för förskoleundervisningen och för den grundläggande utbildningen främjas mest av samarbete mellan lärarna och beredskap för förändring. Faktorer som allra mest hindrar att målen uppnås är lokaler och resurser, en atmosfär och inställning som är negativ till förändring samt inom förskolundervisningen också bristen på behöriga lärare.

För att verksamhetskulturen ska utvecklas är det enligt utvärderingsresultaten viktigt att uppmuntra medlemmarna i skolgemenskapen till samarbete. Även samarbetsfärdigheter och gemensamma mål

Handledningen och utbildningen har stött beredningen av de lokala läroplanerna genom att förtydliga reformens allmänna riktlinjer och förändringar. Men som stöd för förändringen i den lokala verksamhetskulturen skulle det dock behövas utbildning som är mer fokuserad och mer inriktad på det praktiska genomförandet. De centrala begreppen i läroplansgrunderna borde förankras tydligare i praktiken med tanke på den gemensamma förståelsen.

Utvecklingsrekommendationer


Mångsidig kompetens och ämnesindelad undervisning ska harmoniseras i större utsträckning i läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Tydliga mål stödjer utvecklingen av den grundläggande utbildningen på det praktiska planet. Det har visat sig att det är utmanande att förena mångsidig kompetens och ämnesindelad undervisning vid utveckling av den grundläggande utbildningen. Även om mångsidig kompetens har tagits med som en del av målen för läroämnena i styrdokumentet, förblir kopplingen mellan dem öppen eller lämnar utrymme för tolkning på den praktiska nivån av undervisningen. Mångtydigheten främjar inte den önskade förnyelsen av lärandet och undervisningen.

Ett parallellt förnyande av timfördelningen i den grundläggande utbildningen och grunderna för läroplanen skulle bättre stödja lokal utveckling av undervisningen.

Timfördelningen utarbetas flera år före grunderna för läroplanen, vilket försvårar en samordning av dem. Att timfördelningen och läroplanerna skulle beredas samtidigt kunde bättre stödja processerna för beredningen och implementeringen av grunderna för läroplanen.

De mångtydiga begreppen i grunderna för läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen måste förtydligas.

De omfattande och mångtydiga begreppen i styrdokumenten har tolkats lokalt på olika sätt. Att det finns utrymme för tolkning ger upphov till oklarhet i det praktiska arbetet i förskoleenheter och skolor. En tydlig definiering av begreppen stödjer beredningen och implementeringen av lokala läroplaner samt bidrar till att en tillräcklig gemensam förståelse uppstår på alla olika aktörsnivåer. Även stöd och handledning borde vara konsekventa i fråga om tolkning av begrepp.

Den fortbildning som gäller läroplanerna ska ges i rätt tid, skräddarsys, vara pragmatisk och jämlikt tillgänglig.

I utvärderingsresultaten framgår en tydlig önskan om utbildningar som stöder implementeringen av grunderna för läroplaner. Utbildningarna borde noggrant ta hänsyn till olika målgrupper (till exempel utbildningsanordnare av olika storlekar) och deras behov. Sättet att ordna utbildningar borde diskuteras särskilt i fråga om innehållen och sätten att genomföra dem: nätutbildningar kunde till exempel vara ett bra sätt att öka tillgängligheten till utbildningar.

Växelverkan mellan aktörer på den lokala nivån är viktigt i utvecklingsarbetet och måste öka.

Enligt resultaten har utbildningsanordnarna en positivare syn på hur styrsystemet fungerar än förskoleenheterna och skolorna. Reflektion över det egna arbetet, informationsdelning och mångsidig växelverkan säkerställer att man delar samma riktlinjer för det lokala utvecklingsarbetet.

Mångsidig samarbetspraxis ska främjas i förskoleenheter och på skolnivå. Dessutom ska man lyfta fram betydelsen av samarbete och en positiv atmosfär som stöd för uppnåendet av målen för utvecklingsarbetet och läroplanerna.

Samarbete mellan olika aktörer, diskussioner om till exempel synen på lärande, upplevelser av delaktighet och en positiv inställning till utveckling främjar uppnåendet av målen i läroplanen. Särskilt i den grundläggande utbildningen ska man betona betydelsen av samarbete mellan lärare samt öka medel för och möjligheter till samarbete. I synnerhet mindre utbildningsanordnare behöver samarbetsnät för beredningen av läroplansarbetet och implementeringen.

Kommunikationen och informationsgången ska effektiviseras både i arbetet med att förnya grunderna och i det lokala läroplansarbetet.

Man ska reservera tillräckligt med resurser för information och kommunikation på såväl riksomfattande som lokal nivå. Även i fortsättningen ska digitalisering utnyttjas som en del av läroplansarbetet, och system som redan tagits fram (till exempel webbplatsen LP 2016 och eGrunder) ska utvecklas. Lyckad kommunikation utgör grunden för en saklig offentlig debatt både i riksomfattande och lokala medier.

Man ska reservera tillräckligt med tid och resurser för planeringen av läroplansprocesser inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för beredningen och implementeringen av läroplaner.

Man borde säkerställa att olika aktörer såväl på lokal som riksomfattande nivå har tillräckligt med tid och andra resurser under hela läroplansprocessen. Stöd och utbildning behövs både innan grunderna för läroplanerna och de lokala läroplanerna godkänns och länge efter det.