Utvärderingens mål

Syftet med läroplansutvärderingen är att den ska ge information om hur styrsystemet för utbildningen fungerar, om läroplansprocesserna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt om behoven av att utveckla styrsystemet och läroplanerna.  I projektet utreds hur man på lokal nivå uppfattar läroplansgrunderna och implementeringen av läroplanerna.

I projektet utreds hur de förändringar som läroplansgrunderna fört med sig genomförs i skolor och förskolor. Särskild vikt fästs vid en enhetlig verksamhetskultur inom den grundläggande utbildningen samt vid kontinuitet i utveckling och lärande.

Projektet baserar sig på principen om att utvärderingen ska vara utvecklande. I en utvecklande utvärdering deltar olika aktörer aktivt i de olika faserna av utvärderingsprocessen. Målet är att de aktörer som deltar ska dra nytta av den information som tas fram under utvärderingen, både under utvärderingsprocessen och efteråt.

I LP-utvärderingen utreds under åren 2016–2020

 • hur de riksomfattande målen för utbildningen uppnås
 • hur de innehållsmässiga målen för läroplansgrunderna genomförs
 • hur läroplanerna fungerar som utvecklingsverktyg
 • hur läroplansprocessernas samt timfördelningen har fungerat
 • hur de lokala timfördelningslösningarna inverkar på att de innehållsmässiga målen i läroplanen uppnås
 • hur synen på lärande, mångsidiga kompetenser, helhetsskapande undervisning, mångvetenskapliga lärområden, lärmiljöer och arbetssätt tagits med i utvecklingen av undervisningen.

En utvärderingsgrupp fungerar som stöd för LP-utvärderingen. Gruppens medlemmar:

 • Peter Johnson (utvärderingsgruppens ordförande) (sivistysjohtaja, Kokkolan kaupunki) 
 • Hannele Cantell (yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto)
 • Gun Jakobsson (rektor emerita, Vasa Övningsskola)
 • Päivi Koivisto (varhaiskasvatuksen palvelujohtaja, Jyväskylä)
 • Mari Routti (projektijohtaja, Lappeenranta)
 • Jorma Väänänen (rehtori emeritus, Tornio)