Delprojekt 4

Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som en pedagogisk och fostrande helhet (syntes)

I det fjärde delprojektet i LP-utvärderingen görs en syntes av utvärderingsresultaten i de tre första delprojekten. I syntesen utvärderas hur väl styrsystemen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fungerar och hur de riksomfattande målen för utbildningen uppnås. I syntesen ligger fokus på

  • hur väl styrsystemet för utbildningen fungerar
  • hur man på olika sätt stöder en förbättring och utveckling av och samarbete inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
  • hur läroplansreformen har stött uppnåendet av jämlikhet inom utbildningen
  • hur en verksamhetskultur som stödjer en enhetlig grundläggande utbildning genomförs
  • hur man lyckats med att uppnå de riksomfattande målen för utbildningen.

Materialet för det fjärde delprojektet samlas in genom uppföljningsenkäter till de anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning, skolor och förskoleenheter som tidigare deltagit i det första delprojektet i LP-utvärderingen. Insamlingen av data för det fjärde delprojektet sker hösten 2019.