Delprojekt 3

Lärmiljöer och helhetsskapande undervisning

I det tredje delprojektet fortsätter analysen av hur målen och innehållet i läroplansgrunderna implementeras. De teman som utvärderas är den helhetsskapande undervisningen, lärområden och mångvetenskapliga lärområden samt lärmiljöer och arbetssätt. I läroplansgrunderna för förskoleundervisningen används termen lärområden, medan läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen använder mångvetenskapliga lärområden.

Vid utvärderingen av helhetsskapande undervisning, lärområden och mångvetenskapliga lärområden ligger fokus på

  • hur man på olika sätt med hjälp av helhetsskapande undervisning har lyckats göra undervisningen inom den grundläggande utbildningen mer enhetlig
  • hur lärområdena planeras och implementeras samt hur implementeringen av dem utvärderas
  • hur man i undervisningen lyckats uppnå målen för lärområden
  • hur väl man upplever att lärområdena fungerar och hur nyttiga de uppfattas vara.

Vid utvärderingen av lärmiljöer och arbetssätt ligger fokus på

  • hurdana lärmiljöer olika aktörer använder
  • hur och på vilka grunder olika lärmiljöer och arbetssätt utvecklas
  • hur lärmiljöerna påverkar individens och gemenskapens utveckling, lärande och kommunikation
  • hur lärmiljöerna stöder kollaborativt lärande.

Utvärderingsmaterialet för det tredje delprojektet samlas in våren 2019 i ett mindre urval av sådana skolor och förskoleenheter som redan deltagit i det första delprojektet. Under det tredje delprojektet samlas material in genom besök i skolor och förskoleenheter. Lärarenkäter och dokumentmaterial utgör en del av materialet.