Delprojekt 2

Synen på lärande och de mångsidiga kompetenserna

I det andra delprojektet i LP-utvärderingen är målet att utreda hur läroplansgrundernas mål och innehåll genomförs på lokal nivå. Utvärderingen tar fasta på synen på lärande och på de mångsidiga kompetenserna. Det här görs i förhållande till resultaten i utvärderingsprojektets första delprojekt.

Vid utvärderingen av synen på lärande ligger fokus på

  • hur synen på lärande har beaktats i de lokala läroplanerna
  • hur synen på lärande påverkar utvecklandet av verksamheten och undervisningen på lokal nivå
  • hur man i skolor och förskolenheter lyckats stödja ett aktivt aktörskap hos eleverna, lärprocessen och målinriktat lärande.

Dessutom utvärderas hur mångsidighet uppfattats och analyserats i målen för undervisningen. Vid utvärderingen ligger fokus på

  • hur man lyckats uppnå målen för mångsidig kompetens
  • hur väl man upplever att det fungerar att kombinera mångsidiga kompetenser och målen för undervisningen
  • hur man främjar och följer upp att målen för mångsidiga kompetenser nås.

Utvärderingsmaterialet för det andra delprojektet samlas in genom i ett mindre urval av sådana skolor och förskoleenheter som deltog i det första delprojektet i LP-utvärderingen våren 2018. Under det tredje delprojektet samlas material in genom besök i skolor och förskoleenheter. Lärarenkäter och dokumentmaterial utgör en del av materialet.