Delprojekt 1

Läroplansgrunderna och de lokala läroplanerna: beredning och implementering

Läroplansutvärderingens första delprojekt gäller styrsystemet för utbildningen på den lokala nivån (utbildningsanordnare, skolor och förskoleenheter) och på den nationella nivån (utbildningsförvaltningen).

På lokal nivå utvärderas införandet av läroplansgrunderna och beredningen av de lokala läroplanerna. Målet är att ta fram information om hur de innehållsmässiga målen i läroplansgrunderna uppnås och om hur implementeringen har styrts. På lokal nivå granskas

  • hur väl den nationella timfördelningsreformen fungerar
  • hur beredningen och införandet av de lokala läroplanerna har genomförts
  • hur läroplansgrunderna och de lokala läroplanerna fungerar som redskap för att utveckla
  • hur handledningen i samband med implementeringen av läroplansgrunderna upplevs
  • hur reformprocessen, implementeringen och inverkan i fråga om läroplansgrunderna och de lokala läroplanerna utvärderas
  • vilka faktorer som har styrt valet av mål och andra verksamhetsprinciper i fråga om de lokala läroplanerna.

På nationell nivå utreds hur timfördelningen, de riksomfattande målen för utbildningen och andra utvecklingsbehov styrde reformen av läroplansgrunderna. Dessutom utvärderas beredningen och implementeringen av läroplansgrunderna. I utvärderingen ligger fokus på

  • vilka utvecklingsbehov som påverkade de innehållsmässiga och strukturella förändringarna i läroplansgrunderna
  • hur timfördelningen och de riksomfattande målen för utbildningen styrde reformen och utvecklingen av läroplansgrunderna
  • hur man lyckats med att förenhetliga läroplansgrundernas innehållsmässiga och strukturella mål.

På den lokala nivån används enkäter. Material samlas in bland alla anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt i de skolor och förskoleenheter som valts ut till urvalet hösten 2017.

På den nationella nivån används intervjumaterial för utvärderingen. Sakkunniga vid undervisnings- och kulturministeriet intervjuas om timfördelningen och de riksomfattande målen för utbildningen. Sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen intervjuas om läroplansgrunderna.

Både vid analysen på lokal nivå och på nationell nivå utnyttjas dokumentmaterial.