Hur utvärderingsresultaten kan användas

Resultaten av LP-utvärderingen kan användas inom styrsystemet för utbildningen samt för utvecklingsbehov inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I utvärderingen granskas utvecklingsarbetet särskilt med fokus på synen på lärande, helhetsskapande undervisning, mångsidiga kompetenser, lärmiljöer och arbetssätt.

Resultaten kan användas för beredningen av kommande reformer av timfördelningen vid undervisnings- och kulturministeriet och för beredningen av följande läroplansgrunder vid Utbildningsstyrelsen. Utvärderingsresultaten är till nytta för utbildningsanordnarnas, skolornas och förskoleenheternas strategiska och pedagogiska utvecklingsarbete. Dessutom kan resultaten användas som stöd för beredningen och implementeringen av de lokala läroplansprocesserna. Resultaten kan också vara till hjälp för att lokalisera behov inom lärarutbildningen och fortbildningen för lärare.

Utvärderingen ger information om hur de riksomfattande målen för utbildning och fostran har tolkats på lokal nivå samt om hur de implementeras i praktiken i skolor och förskoleenheter. Utvärderingsresultaten kan användas vid en jämförelse av likvärdigheten i utbildningen. De kan också jämföras med de mål som regeringen och undervisnings- och kulturministeriet ställt upp för utbildningen. Utvärderingen ger alltså information som kan användas för utbildningspolitiska beslut.

Utvärderingsresultaten utnyttjas enligt principerna för utvecklande utvärdering både under projektets gång och efter att det avslutats.