Arviointitulosten hyödynnettävyys

OPS-arvioinnin tuloksia hyödynnetään koulutuksen ohjausjärjestelmän sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen. Kehittämistä tarkastellaan erityisesti oppimiskäsityksen, opetuksen eheyttämisen, laaja-alaisen osaamisen, oppimisympäristöjen ja työtapojen näkökulmista. 

Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää tulevien tuntijakouudistusten valmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä ja seuraavien opetussuunnitelmien perusteiden valmistelussa Opetushallituksessa. Tuloksista on hyötyä opetuksen järjestäjien, koulujen ja esiopetusyksiköiden strategisessa ja pedagogisessa kehittämistyössä, ja tuloksia voidaan käyttää paikallisten opetussuunnitelmaprosessien valmistelun ja käyttöönoton tukena. Tulokset voivat auttaa myös opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen tarpeiden paikallistamisessa. 

Arviointi tuottaa tietoa opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisten tavoitteiden tulkinnoista paikallisella tasolla sekä niiden toteutumisesta koulujen ja esiopetusyksiköiden käytännöissä. Arviointituloksia voidaan hyödyntää koulutuspoliittisesta näkökulmasta vertailemalla arviointituloksia suhteessa koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen sekä istuvan hallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön koulutukselle asettamiin tavoitteisiin. 

OPS-arvioinnin tuloksia hyödynnetään kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti hankkeen aikana ja sen päätyttyä.