Arviointitulosten hyödynnettävyys

OPS-arvioinnin tuloksia hyödynnetään koulutuksen ohjausjärjestelmän sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen. Kehittämistä tarkastellaan erityisesti oppimiskäsityksen, opetuksen eheyttämisen, laaja-alaisen osaamisen, oppimisympäristöjen ja työtapojen näkökulmista. 

Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää tulevien tuntijakouudistusten valmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä ja seuraavien OPS-perusteiden valmistelussa Opetushallituksessa. Tuloksista on hyötyä opetuksen järjestäjien, koulujen ja esiopetusyksiköiden strategisessa ja pedagogisessa kehittämistyössä. Lisäksi tuloksia voidaan käyttää paikallisten OPS-prosessien valmistelun ja käyttöönoton tukena. Tulokset voivat auttaa myös opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen tarpeiden paikallistamisessa. 

Arviointi tuottaa tietoa opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisten tavoitteiden tulkinnoista paikallisella tasolla sekä niiden toteutumisesta koulujen ja esiopetusyksiköiden käytännöissä. Arviointituloksia voidaan vertailla suhteessa koulutuksen tasa-arvon toteutumiseen sekä istuvan hallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön koulutukselle asettamiin tavoitteisiin. Tällöin saadaan tietoa myös koulutuspoliittista päätöksentekoa varten. 

OPS-arvioinnin tuloksia hyödynnetään kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti hankkeen aikana ja sen päätyttyä.