Osahanke 3

Oppimisympäristöt ja eheyttäminen

Kolmannessa osahankkeessa jatketaan OPS-perusteiden tavoitteiden ja sisältöjen toteutumisen tarkastelua. Arvioitavia teemoja ovat opetuksen eheyttäminen, oppimiskokonaisuudet ja monialaiset oppimiskokonaisuudet sekä oppimisympäristöt ja työtavat. Oppimiskokonaisuuksista puhutaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, kun taas monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat osa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Opetuksen eheyttämiseen, oppimiskokonaisuuksiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyen tarkastellaan,

  • millaisilla eheyttämisen keinoilla perusopetuksen yhtenäisyyttä on onnistuttu edistämään
  • miten oppimiskokonaisuuksia ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia suunnitellaan ja toteutetaan sekä miten niiden toteutumista arvioidaan
  • miten opetuksessa on onnistuttu oppimiskokonaisuuksien ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamisessa
  • miten toimivina ja hyödyllisinä oppimiskokonaisuudet ja monialaiset oppimiskokonaisuudet koetaan.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyen tarkastellaan,

  • millaisia oppimisympäristöjä eri toimijoilla on käytössä
  • miten ja millä perusteella erilaisia oppimisympäristöjä ja työtapoja kehitetään
  • miten oppimisympäristöjen koetaan vaikuttavan yksilön ja yhteisön kasvuun, oppimiseen ja vuorovaikutukseen
  • miten oppimisympäristöt tukevat oppimisen yhteisöllisyyttä.

Kolmannen osahankkeen arviointiaineistoja kerätään harkitulla näytteellä OPS-arvioinnin ensimmäiseen osahankkeeseen osallistuneista kouluista ja esiopetusyksiköistä keväällä 2019. Arviointiaineisto koostuu koulu- ja esiopetusyksikkövierailuista, opettajakyselyistä ja dokumenttiaineistosta.