Osahanke 2

Oppimiskäsitys ja laaja-alainen osaaminen

OPS-arvioinnin toisessa osahankkeessa tavoitteena on selvittää OPS-perusteiden tavoitteiden ja sisältöjen toteutumista paikallisella tasolla. Arvioitavia teemoja ovat oppimiskäsitys ja laaja-alainen osaaminen. Molempia teemoja tarkastellaan suhteessa arviointihankkeen ensimmäisen osahankkeen tuloksiin.

Oppimiskäsitystä arvioitaessa tarkastellaan,

  • miten oppimiskäsitys on otettu huomioon paikallisissa opetussuunnitelmissa ja niiden laadinnassa
  • miten oppimiskäsitys vaikuttaa toiminnan ja opetuksen kehittämiseen paikallisella tasolla
  • miten kouluissa ja esiopetusyksiköissä on onnistuttu tukemaan oppilaan aktiivista toimijuutta, oppimisprosessia ja tavoitteellista oppimista.

Lisäksi arvioidaan, miten laaja-alaisuus on opetuksen tavoitteena ymmärretty ja jäsennetty. Arvioinnissa tarkastellaan,

  • miten laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteuttamisessa on onnistuttu
  • miten toimivaksi laaja-alaisen osaamisen liittäminen opetuksen tavoitteisiin koetaan
  • miten laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista edistetään ja seurataan.

Toisen osahankkeen arviointiaineistoja kerätään harkitulla näytteellä OPS-arvioinnin ensimmäiseen osahankkeeseen osallistuneista kouluista ja esiopetusyksiköistä keväällä 2018. Arviointiaineisto koostuu koulu- ja esiopetusyksikkövierailuista, opettajakyselyistä ja dokumenttiaineistosta.