Arvioinnin tavoitteet

OPS-arviointi tuottaa tietoa koulutuksen ohjausjärjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä ohjausjärjestelmän ja opetussuunnitelmien perusteiden kehittämistarpeista. Hankkeessa selvitetään, millaiseksi eri toimijat kokevat opetussuunnitelmien perusteet, niiden käyttöönoton ja käyttöönoton ohjauksen.

Hankkeessa arvioidaan, miten opetussuunnitelmien perusteiden uudistukset, tavoitteet ja sisällöt toteutuvat suomalaisissa kouluissa ja esiopetusyksiköissä. Samalla arvioidaan opetussuunnitelmien perusteiden toimivuutta kehittämisen välineenä. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota kasvun ja oppimisen jatkumon toteutumiseen sekä yhtenäistä perusopetusta tukevan toimintakulttuurin toteutumiseen.

Hankkeessa hyödynnetään kehittävää arviointia. Kehittävässä arvioinnissa eri toimijoita pyydetään aktiivisesti osallistumaan arviointiprosessin eri vaiheisiin. Tavoitteena on, että mukana olevat toimijat hyödyntävät arvioinnissa syntynyttä tietoa arviointiprosessin aikana ja sen jälkeen.

Vuosina 2016–2020 OPS-arvioinnissa tarkastellaan

 • opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista
 • opetussuunnitelmien perusteiden sisällöllisten tavoitteiden toteutumista
 • opetussuunnitelmien valmistelua, käyttöönottoa ja toimivuutta
 • opetussuunnitelmien toimivuutta kehittämisen välineenä
 • oppimiskäsitystä, laaja-alaista osaamista, eheyttämistä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, oppimisympäristöjä ja työtapoja osana opetuksen kehittämistä
 • tuntijaon toimivuutta
 • paikallisten tuntijakoratkaisujen vaikutuksia opetussuunnitelman sisällöllisten tavoitteiden saavuttamiseen.

OPS-arvioinnin tukena toimii arviointiryhmä. Ryhmän jäsenet:

 • Peter Johnson (arviointiryhmän puheenjohtaja) (sivistysjohtaja, Kokkolan kaupunki) 
 • Hannele Cantell (yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto)
 • Gun Jakobsson (rektor emerita, Vasa Övningsskola)
 • Päivi Koivisto (varhaiskasvatuksen palvelujohtaja, Jyväskylä)
 • Mari Routti (projektipäällikkö, Imatra)
 • Jorma Väänänen (rehtori emeritus, Tornio)